GRI-indeksi

Hanselin vastuullisuusraportti on laadittu noudattaen GRI-standardin core-tasoa. Standardit ovat vuoden 2016 mukaisia.

Organisaation taustakuvaus
GRI-tunnus GRI-selite Linkitys Puutteet raportoinnissa / Lisätiedot
102-1 Raportoivan organisaation nimi Hansel lyhyesti
102-2 Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Organisaatio ja liiketoiminta
102-3 Yhtiön pääkonttorin sijainti Hansel lyhyesti
102-4 Toimintojen sijainti Hansel lyhyesti; Organisaatio ja liiketoiminta
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Hansel lyhyesti
102-6 Markkina-alueet Hansel lyhyesti; Taloudellisen vastuun johtaminen
102-7 Organisaation koko Organisaatio ja liiketoiminta
102-8 Tiedot henkilöstöstä ja työntekijöistä Henkilöstö; Hansel nuorentui
102-9 Toimitusketju Hansel lyhyesti; Vastuullisia hankintoja
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Organisaatio ja liiketoiminta; Kasvun ja kehityksen vuosi
102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Riskit ja riskienhallinta; Ympäristötunnus todentaa puitejärjestelyn vastuullisuutta
102-12 Ulkopuoliset aloitteet Green Office -⁠verkostotapaaminen Hanselissa: Vastuunottoa hankinnoilla; Saavutettavuus nousi agendalle
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Hansel lyhyesti
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Kasvun ja kehityksen vuosi
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Riskit ja riskienhallinta; Organisaatio ja liiketoiminta; Sosiaaliset näkökohdat sisällytetään sopimusehtoihin; Ympäristötunnus todentaa puitejärjestelyn vastuullisuutta
Liiketoiminnan eettisyys
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Strategia ja visio
102-17 Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto ja väärinkäytösten ilmoittaminen Eettiset ohjeet
Hallinnointi
102-18 Kuvaus hallintorakenteesta sekä yritysvastuun johtamisesta Organisaatio ja liiketoiminta; Vastuullisuuden johtaminen
102-19 Vastuunjako yritysvastuuasioissa Vastuullisuuden johtaminen
102-20 Yritysvastuun vastuuhenkilöt ja raportointisuhteet Vastuullisuuden johtaminen
102-21 Kuvaus vastuuhenkilöiden ja sidosryhmien konsultoinnista Vastuullisuuden johtaminen; Sidosryhmät
102-22 Hallituksen ja johtoryhmän kokoonpano ja yritysvastuuosaaminen Vastuullisuuden johtaminen; Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
102-23 Hallituksen puheenjohtajan muut johtovastuut Vastuullisuuden johtaminen
102-24 Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten valintaprosessi Organisaatio ja liiketoiminta
102-25 Mahdollisten eturistiriitojen välttäminen Eettiset ohjeet
102-26 Hallituksen ja johtoryhmän rooli yrityksen tarkoituksen, arvojen, strategian sekä yritysvastuun tavoitteiden määrittelyssä ja seuraamisessa Organisaatio ja liiketoiminta; Strategia ja visio; Vastuullisuuden johtaminen
102-31 Yritysvastuun vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien arviointitiheys Riskit ja riskienhallinta; Organisaatio ja liiketoiminta
102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Hanselin vastuullisuusraportointi
102-33 Epäkohtien raportointi ylimmälle johdolle Eettiset ohjeet
102-37 Sidosryhmien näkemysten huomioiminen palkitsemisjärjestelmissä Sidosryhmät; Tyytyväisiä asiakkaita ja toimittajia
Sidosryhmäyhteistyö
103-40 Luettelo sidosryhmistä Sidosryhmät
103-41 Työehtosopimukset Henkilöstö
103-42 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmät
103-43 Sidosryhmätoiminta Sidosryhmät
103-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmät; Tyytyväisiä asiakkaita ja toimittajia
Raportointiperiaatteet
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt Hansel ei ole konserni. Esitetty tilinpäätös kattaa yhtiön koko toiminnan.
102-46 Raportin sisällön ja aiheiden laskentarajojen määrittely Hanselin vastuullisuusraportointi; Olennaisuusarvio
102-47 Luettelo olennaisista aiheista Olennaisuusarvio
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Hanselin vastuullisuusraportointi
102-49 Muutokset raportoinnissa Hanselin vastuullisuusraportointi
102-50 Raportointikausi Hanselin vastuullisuusraportointi
102-51 Edellisen raportin päiväys Hanselin vastuullisuusraportointi
102-52 Raportointijakso Hanselin vastuullisuusraportointi
102-53 Yhteystiedot lisätiedoille Hanselin vastuullisuusraportointi
102-54 GRI-standardien mukaisuus GRI-standardi
102-55 GRI-sisältövertailu GRI-standardi
102-56 Ulkoinen varmennus Riippumaton varmennusraportti

 

Aihekohtainen sisältö: Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu
GRI-tunnus GRI-selite Linkitys Lisätiedot/Hanselin olennaisuusaihe
103 Johtamiskäytännöt
103-1
103-2
103-3
Johtamiskäytännöt Taloudellisen vastuun johtaminen; Eettiset ohjeet; Työohjeet apuna päivittäin; Digitalisaatio tehostaa hankintoja; Vastuullisuus kehittyy monella rintamalla; Vastuullisia hankintoja; Tyytyväisiä asiakkaita ja toimittajia; Verojalanjälki Taloudellinen vastuu
103-1
103-2
103-3
Johtamiskäytännöt Sidosryhmät; Sosiaaliset näkökohdat sisällytetään sopimusehtoihin; Hansel on hyvä työpaikka; Turvallisia, ajanmukaisia ratkaisuja; Saavutettavuus nousi agendalle Sosiaalinen vastuu
103-1
103-2
103-3
Johtamiskäytännöt Ympäristötunnus todentaa puitejärjestelyn vastuullisuutta; Hansel pienentää ekologista jalanjälkeään; Vastuullisia hankintoja; Yhteiskuntasitoumus 2050 Ympäristövastuu
201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Yhteishankinnat säästävät julkisia varoja; Vaikuttavuuden mittaamista kehitetään; Hanselin palveluille runsaasti kysyntää; Verojalanjälki Säästöjä valtiolle
203 Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Taloudellisen vastuun johtaminen; Digitalisaatio tehostaa hankintoja Harmaa talous
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Innovatiivisia julkisia hankintoja; Uusi osaamiskeskus yhdistää; Hankintahackathon miteltiin asiantuntijapalveluiden hankinnasta Innovatiiviset julkiset hankinnat
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Digitalisaatio tehostaa hankintoja; Nopeiden vastausten chat otettiin hyvin vastaan Digitalisaation hyödyntäminen
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Säänneltyä julkista hankintaa; Kilpailutuksiin liittyvät valitukset ja oikeuskäsittelyt; Uusia ratkaisuja vanhoihin haasteisiin Sääntelyyn vaikuttaminen
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Uudet työnteon muodot Uusi työ
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Sidosryhmät; Kansainvälistä yhteistyötä julkisten hankintojen kehittämiseksi; Kohti asiakasohjautuvaa kulttuuria Sidosryhmäyhteistyö
204 Ostokäytännöt
204-1 Paikallisten toimittajien osuus ostoista Tähtäimessä toimiva markkina Hansel ei mittaa toimittajien osuutta, vaan alueellisesti kilpailutettujen puitejärjestelyjen osuutta ja niissä mukana olevien toimittajien määrää.
205 Korruption vastainen toiminta
205-1 Lahjonta- ja korruptioriskien arviointi Taloudellisen vastuun johtaminen Korruption vastainen toiminta
205-2 Lahjonnan ja korruption vastainen koulutus ja viestintä Avoin hallinto on yhteinen etu; Palkittua avoimuutta Avoimuus
308 Toimittajien ympäristövastuu
Hansel 1 Ympäristönäkökohtien huomioiminen yhteishankinnoissa Ympäristötunnus todentaa puitejärjestelyn vastuullisuutta; Ympäristönäkökohdat vahvistuivat autopuitejärjestelyssä Oma arviointikriteeri: Hansel mittaa ympäristötunnuksen saaneiden puitejärjestelyjen osuutta kokonaismäärästä
401 Työsuhteet
401-1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus Hansel on hyvä työpaikka; Hansel nuorentui Kannustava työyhteisö
401-2 Henkilöstöetuudet Hansel on hyvä työpaikka; Hansel nuorentui
404 Koulutus ja osaamisen kehittäminen
404-1 Koulutuspäivät Hansel nuorentui; Parempaa osaamista, parempia hankintoja; Hankintahackathon miteltiin asiantuntijapalveluiden hankinnasta; Vastuullisemmat hankinnat osaksi asiakkaiden arkea Osaamisen jakaminen
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Organisaatio ja liiketoiminta; Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä; Hansel nuorentui
Ihmisoikeudet
412-3 Lukumäärä ja prosenttiosuus merkittävistä investointisopimuksista, jotka sisältävät ihmisoikeuksiin liittyviä ehtoja tai joiden yhteydessä on tehty ihmisoikeusarviointi Vastuullisempaa elektroniikkaa valtiolle; Sosiaaliset näkökohdat sisällytetään sopimusehtoihin Käynnissä on sosiaalisen vastuun huomioimisen pilottihanke. Prosenttiosuuksia ei vielä voi laskea. Hansel kehittää Code of Conductia, jonka avulla varmistetaan ihmisoikeuksien toteutuminen puitejärjestelyissä.
418 Yksityisyyden suoja
418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä Turvallisia, ajanmukaisia ratkaisuja; Henkilötietojen suoja Tietoturva
Ylös