Taloudellisen vastuun johtaminen

Taloudellisessa vastuussa keskeistä on sopimustoimittajien taloudellisen toimintakyvyn seuraaminen, harmaan talouden torjunta sekä Hanselin oma vastuullinen toiminta talouden osa-alueella.

Hanselissa tarjoajan poissulkemis­perusteet ja soveltuvuus­vaatimukset tarkastetaan aina kilpailutuksen yhteydessä ennen sopimuksen tekemistä. Osa tarkastettavista kohdista on niin sanottuja pakollisia poissulkuperusteita, kuten esimerkiksi syyllistyminen tiettyihin rikoksiin, ja osa harkinnanvaraisia hankinnan kohteeseen liittyviä soveltuvuus­vaatimuksia.

Sähköisen kilpailuttamisen Hanki-palvelussa ESPD-lomake, eli yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, on integroitu osaksi prosessia ja viranomais­rekisterien tiedot saadaan järjestelmään rikosrekisteriotetta lukuun ottamatta automaattisesti.

Sopimustoimittajien sopimuskauden aikaisen taloudellisen vastuun seurannan Hansel ostaa niin sanottuna valvomopalveluna markkinoilta. Hanselissa on määritelty tietyt kriteerit, joiden muutoksesta yhtiö saa aina hälytyksen. Näitä indikaattoreita ovat muun muassa:

  • yrityksen nimen muutos
  • yrityksen tilan muutos
  • yhtiömuodon muutos
  • maksuhäiriön oikaisuilmoitus maksuhäiriön poistosta maksunsuorituksen takia
  • ilmoitus uudesta maksuhäiriöstä tai vanhan poistosta
  • maksuhäiriölisäys
  • muutos ennakkoperintärekisteriin liittyen
  • osakepääoman menettäminen
  • riskiluokan muutos
  • yritysjärjestelyt, kuten sulautuminen tai vastaanottaminen

Mikäli indikaattorissa tapahtuu muutos, saa Hanselin talousyksikkö asiasta tiedon. Talousyksiköstä tieto lähtee edelleen kategorialle, jos kyseessä on talousyksikön asiantuntijan arvion perusteella merkittävä asia. Kategoria päättää mahdolliset jatkotoimenpiteet ja konsultoi tarvittaessa yhtiön juristia tai kategoriajohtajaa.

Valvomopalvelu on toiminut hyvin ja Hansel on osannut ennakoida asioita, kuten esimerkiksi toimittajien taloudellisia ongelmia. Valvomopalvelussa on tällä hetkellä 413 yritystä, mihin sisältyvät kaikki Hanselin suomalaiset sopimustoimittajat.

Hanselissa tehdään tilaajavastuulain seurantaa soveltuvin osin. Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista, sekä luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajavastuulain mukaan tilaajalla on hankintaprosessissa velvollisuus selvittää sopimuskumppaninsa taloudellinen vastuu.

Hanselissa on määritelty ne puitejärjestelyt, jotka kuuluvat lain piiriin ja joiden osalta Hansel tekee tarkistukset lain edellyttämällä tavalla. Itse tarkastusprosessi ostetaan osin palveluna Suomen Tilaajavastuu Oy:ltä ja osin se tehdään omana työnä suoraan toimittajilta kysymällä. Hanselin verkkopalvelussa on maininta siitä, että tietyissä puitejärjestelyissä Hansel tekee tarkastukset asiakkaidensa puolesta. Asiakkaat ovat arvostaneet tätä lisäpalvelua, ja valvottavien sopimusten määrää on kasvatettu vähitellen. Vuonna 2017 valvonta koski 16 puitejärjestelyä ja 219 yritystä, joista puitesopimustoimittajia oli 52 ja loput näiden alihankkijoita.

Hanselin oman toiminnan vastuullisuuteen kuuluu hyvä taloudenpito vakiintuneiden talousprosessien mukaisesti.

Ylös