Vastuullisia hankintoja

Puitesopimukset ovat tehokas keino edistää valtion päätösten jalkauttamista hankintoihin, sillä yhteishankintojen volyymi on merkittävä – vuoden 2017 aikana valtio hankki tuotteita ja palveluja puitejärjestelyjen kautta lähes 830 miljoonalla eurolla.

Suuren hankintavolyyminsa ansiosta Hansel voi olla synnyttämässä uudenlaisia palveluita ja ohjaamassa tuotteiden kehitystä ympäristöystävällisempään suuntaan. Huomioimalla vastuullisuusnäkökohdat puitejärjestelyissä ja asettamalla esimerkiksi ympäristökriteereitä hankinnan kohteelle voi Hansel vaikuttaa markkinoiden tarjontaan.

Asettamalla ympäristö­kriteereitä hankinnan kohteelle voi Hansel vaikuttaa markkinoiden tarjontaan.

Hanselin kilpailutukset toteutetaan julkisten hankintojen lainsäädännön edellyttämällä tavalla avoimesti ja tasapuolisesti. Kaikilla tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on oikeus osallistua Hanselin järjestämiin, avoimella menettelyllä toteutettaviin kilpailutuksiin, mikäli hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä kuvatut tarjoajan soveltuvuuteen liittyvät vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Vastuullisuusnäkökohdat huomioidaan kilpailutuksen hankintaprosessin kaikissa vaiheissa:

  1. Tarveharkinta
  2. Tarjoajan soveltuvuus
  3. Tekniset eritelmät: tuotteen tai palvelun ominaisuudet
  4. Vertailuperusteet: pisteytettävät asiat
  5. Sopimusehdot ja niiden noudattamisen valvonta

Vastuullisuuden huomioiminen puitejärjestelyissä

Hansel tarjoaa asiakkailleen helppokäyttöisiä palveluja ja puitejärjestelyjä, joissa vastuullisuusnäkökohdat on huomioitu mahdollisimman monipuolisesti. Sopimusratkaisuissa huomioidaan valtioneuvoston julkaisemat ohjeet ja linjaukset. Periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa määrittelee esimerkiksi valtionhallinnossa käytettävien autojen päästömäärät ja energianhankintaan liittyvät periaatteet.

Hansel edellyttää, että tarjoajat ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa ja noudattavat ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevia lakisääteisiä velvoitteita.

 

 

Ylös