Yhtiön palvelut

Yhteishankinnat

Hanselilla oli vuoden lopussa yhteensä 80 puitejärjestelyä (78 puitejärjestelyä 31.12.2016) ja osa-alueet mukaan lukien kilpailutettuja kokonaisuuksia oli yhteensä 161 (192 vuonna 2016). Hanselilla oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 380 sopimustoimittajaa (369 vuoden 2016 lopussa). Perinteisten puitejärjestelyjen lisäksi vuoden 2017 lopulla Hansel teki ensimmäisen dynaamisen hankintajärjestelmän (Dynamic Purchasing System, DPS) kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluista. Vuonna 2018 on tarkoitus tehdä lisää dynaamisia hankintajärjestelmiä.

Hanselin suurin puitejärjestely oli Työterveyshuollon palvelut, jonka hankinta-arvo oli 61 miljoonaa euroa (62 miljoonaa euroa vuonna 2016). Toiseksi suurin puitejärjestely oli Sähkö päätyen 60 miljoonan euron arvoon (74 miljoonaa euroa vuonna 2016). Kolmannelle sijalle suuruusjärjestyksessä tuli Tietokoneet 54 miljoonan euron volyymillä (45 miljoonaa euroa vuonna 2016).

Euromääräisesti laskettuna Hanselin puitejärjestelyjä hyödynsivät eniten valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalat. Puitejärjestelyjen käyttöä edistetään pääasiallisesti markkinointiviestinnän keinoin. Asiakkaille tarjotaan henkilökohtaisen palvelun lisäksi monipuolisia sähköisiä palveluja. Hansel järjestää vuosittain asiakas- ja toimittajatapahtumia, joiden tavoitteena on myynnin edistäminen ja kokemusten vaihto puitejärjestelyihin liittyen.

Asiakkaille tarjotaan henkilökohtaisen palvelun lisäksi monipuolisia sähköisiä palveluja.

Valtion sähköhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa tämän portfolion hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli asiakkaidensa puolesta. Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, kaikki siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan täysmääräisenä edelleen Hansel -portfolioon liittyneiltä asiakkailta (lisätietoja liitetiedossa 5.2).

Kilpailutuspalvelut

Perinteisten kilpailutuspalveluiden rinnalla Hansel alkoi vuoden 2016 lopulla tarjota asiakkailleen myös hankintatoimen kehittämispalveluita. Vuonna 2017 nämä toiminnot eriytettiin omiksi liiketoiminnoiksi strategian mukaisesti.

Kilpailutuspalveluiden myynti vuonna 2017 oli 1,3 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa vuonna 2016). Kilpailutuspalveluiden hintaa alennettiin 1.6.2017 alkaen 1 000 euron päivähinnasta 900 euroon ja ns. MinikisaPlus -palvelun hintaa alennettiin 1000 eurosta 700 euroon 1.4.2017 alkaen. MinikisaPlus -palvelu tarkoittaa asiakkaan Hanselille ulkoistamia puitejärjestelyn sisäisiä kevennettyjä kilpailutuksia, näiden osuus kilpailutuspalveluiden liikevaihdosta oli 157 tuhatta euroa (104 tuhatta euroa vuonna 2016).

Laskutettavien kilpailuttamishankkeiden lukumäärä vuonna 2017 oli 132 (162 kpl vuonna 2016) ja niiden yhteenlaskettu arvo noin 500 miljoonaa euroa (339 miljoonaa euroa vuonna 2016). Vuoden 2017 suurimmat asiakkuudet olivat Tulli, Valtiokonttori, Palkeet ja Liikennevirasto. Suuri osa kilpailutuspalveluista liittyy tietojärjestelmiin tai muihin it-toimintoihin, mutta joukossa oli myös muita yhteiskunnallisesti merkittäviä hankintoja, kuten sotainvalidien ja sotaveteraanien kuntoutuspalvelujen kilpailutus Valtiokonttorille. Yksikön asiakaspalaute on ollut positiivista, arvosana asteikolla 1–5 oli 4,6 (edellinen vuosi niin ikään 4,6). Vuonna 2017 yksikössä on käynnistetty hankintojen vaikuttavuuteen liittyvä selvitystyö, jossa aikaansaatujen säästöjen lisäksi arvioidaan hankkeiden yhteiskunnallista merkitystä.

Hankintatoimen kehittämispalvelut

Hankintatoimen kehittämispalveluiden kysyntä lähti hyvin liikkeelle vuonna 2017 päätyen 240 tuhannen euron liikevaihtoon (69 tuhatta euroa vuonna 2016). Kehittämispalvelujen tarkoituksena on nimensä mukaisesti auttaa asiakasta kehittämään omaa hankintatointaan, palvelu voi koostua erilaisista analytiikkapalveluista, hankintasuunnitteluun, hankintojen organisointiin ja vastuullisuuteen liittyvistä palveluista tai esimerkiksi vuokrahankintapäällikköpalvelusta. Yksikkö on mukana työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämässä kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus -hankkeessa.

Ylös