Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
Liikevaihto 10 435 481,52 9 597 770,42
Liiketoiminnan muut tuotot 179 100,00 35 100,00
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 5 868 564,48 5 296 380,09
Henkilösivukulut
Eläkekulut 1 071 733,06 963 027,72
Muut henkilösivukulut 232 761,71 282 866,37
Henkilöstökulut yhteensä 7 173 059,25 6 542 274,18
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 52 361,23 38 756,18
Liiketoiminnan muut kulut 3 185 673,90 2 601 255,20
Liikevoitto (-tappio) 203 487,14 450 584,86
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 18 013,30 75 416,70
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille –470,96 –16 478,74
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 17 542,34 58 937,96
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 221 029,48 509 522,82
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 221 029,48 509 522,82
Tuloverot
Tilikauden verot –36 738,95 –103 084,72
Tilikauden voitto (tappio) 184 290,53 406 438,10
Ylös