Säänneltyä julkista hankintaa

Uusi hankintalainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Hankintalakiuudistuksen tavoitteena oli yksinkertaistaa hankintamenettelyjä ja tehostaa julkisten varojen käyttöä, parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin sekä edistää vastuullisuuteen sekä innovatiivisuuteen liittyviä näkökohtia hankinnoissa.

Uusi hankintalaki on tuonut jonkun verran joustavuutta hankintamenettelyihin, kuten mahdollisuuden täsmentää ja tarkentaa tarjouksia sekä dynaamisen hankintajärjestelmän ja neuvottelumenettelyjen käytön helpottamisen. Toisaalta esimerkiksi ESPD-lomakkeiden käyttäminen sekä rikosrekisteriotteiden tarkastaminen on lisännyt huomattavasti hankintayksiköiden ja tarjoajien hallinnollista taakkaa.

Uuteen hankintalakiin liittyy lisäksi eräitä käytännössä hankalia siirtymäkauden järjestelyjä, kuten puitejärjestelyjen sisäisiin kilpailutuksiin liittyvä lainvalinta. Uutta hankintalakia on vuoden 2017 loppuun menneessä sovellettu markkinaoikeudessa vain noin 30 tapauksessa, joten soveltamiskäytäntö on vielä vakiintumaton.

Hansel-lain muutos

Hansel-lain muuttamista koskeva hallituksen esitys (HE 63/2017 vp) annettiin eduskunnalle kesäkuussa 2017. Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi Hanselin asiakaspiiriin maakunnat sekä niiden hankintayksiköt. Lakimuutos liittyy valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen.

Lakiehdotuksessa esitetään myös Hanselin tehtäviin lisättäväksi hankintatiedon käsittely sekä ehdotetaan tiedonsaantioikeutta valtion hankintayksiköiden hankintatietoon. Esityksessä ehdotetaan myös Hanselille mahdollisuutta osallistua kansainvälisiin yhteishankintoihin hankintalaissa säädetyllä tavalla.

Lakiehdotusta on käsitelty eduskunnan talousvaliokunnassa. Käsittely on kuitenkin pysähtynyt odottamaan valinnanvapauslainsäädännön antamista ja maakuntalainsäädännön etenemistä eduskunnassa.

Ylös