Hanselin palveluille runsaasti kysyntää

Hanselin vuotta 2017 leimasi kasvu. Palveluita oli hankintatoimen kehittämisen myötä entisten kahden sijaan kolme, ja nämä kaikki myös kasvoivat volyymiltään vuoden aikana. Myös organisaation koko kasvoi liiketoiminnan kehityksen seurauksena, ja uusia hanselilaisia palkattiin 28.

Yhteishankinnat

Yhteishankintojen arvo vuonna 2017 oli 830 miljoonaa euroa (770 miljoonaa euroa vuonna 2016). Kilpailutusprojekteja tehtiin 24, ja niissä hankintapäätöksiä 60. Puitesopimuksia kehitettiin entistä paremmin tarpeita vastaaviksi ja esiselvityksiä käynnistettiin asiakkaiden pyynnöstä myös kokonaan uusista tuoteryhmistä, kuten virkistys- ja kulttuuriseteleistä sekä laboratoriotarvikkeista. Näiden osalta päätökset jatkosta tehdään vuonna 2018. Kehityshankkeita oli käynnissä useita, joista merkittävimpiä kategoriahallinnassa oli kevennettyjen kilpailutusten digitalisoinnin valmistelu Hanki-palvelussa, minkä osalta käyttöönotto tapahtuu 2018 sekä dynaamisen hankintajärjestelmän käyttöönoton valmistelu ja pilotointi. Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville tarjoajille koko kestonsa ajan. Myös palvelukeskusyhteistyöhön panostettiin. Kategorioita oli vuoden lopussa 17, kun ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut jaettiin kahdeksi uudeksi kategoriaksi: ajoneuvopalveluihin sekä kuljetus- ja logistiikkapalveluihin. Näiden alla puitejärjestelyjä oli 80.

Hankintojen asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelujen myynti kasvoi 1,5 miljoonaan euroon (1,3 miljoonaa vuonna 2016). Asiantuntijapalveluja tarjottiin yhteensä 196 asiakaskohtaisessa kilpailutuksessa ja hankintoihin liittyvässä kehittämishankkeessa (162 hanketta vuonna 2016). Kilpailutuspalvelujen osuus asiantuntijapalvelujen liikevaihdosta oli 1,26 miljoonaa euroa. Asiakaskohtaisten kilpailutusten yhteenlaskettu arvo oli noin 500 miljoonaa euroa (339 miljoonaa euroa vuonna 2016).

Vuoden 2017 suurimmat kilpailutuspalvelujen asiakkuudet olivat Tulli, Valtiokonttori, Palkeet ja Liikennevirasto. Suuri osa hankinnoista oli tietojärjestelmiä ja muita it-toimintoihin liittyviä, mutta joukossa oli myös muita yhteiskunnallisesti merkittäviä hankintoja, kuten sotainvalidien kuntoutuspalvelujen kilpailutus. Yksikön asiakaspalaute on ollut positiivista, arvosana asteikolla 1–5 oli 4,6 (ed. vuosi 4,6). Vuoden 2017 aikana alettiin myös kerätä systemaattisesti tietoa kilpailutuksilla aikaansaaduista säästöistä sekä muista toteutettuun hankintaan liittyvistä hyödyistä.

Hankintatoimen kehittämispalvelut

Hankintatoimen kehittämispalveluiden ensimmäisen toimintavuoden myynti oli 240 tuhatta euroa. Toteutettujen asiakastoimeksiantojen lukumäärä oli 19 ja ne toteutettiin 15 eri asiakkaalle. Vuoden 2017 suurimmat kehittämispalvelujen asiakkuudet olivat Senaatti-kiinteistöt, valtiovarainministeriö ja Säteilyturvakeskus. Suurimmat toimeksiannot olivat tyypiltään hankintatoimen kehittäjä -⁠palvelua, jossa Hanselin kehityspäällikkö työskentelee osana asiakkaan organisaatiota tyypillisesti noin kolme päivää viikossa useamman kuukauden ajan. Muut toimeksiannot ovat tyypiltään kehittämisprojekteja, jotka vuonna 2017 olivat tyypillisimmin hankinnan nykytilan selvityksiä, spend-analyysejä, hankintaohjauksen ja organisoinnin kehittämistä tai valmennuksia.

Ylös