Katsaus vuoden 2017 tapahtumiin

Hanselin tehtävänä on lisätä tuottavuutta valtion hankintatoimeen ja toimia valtion hankintatoimen uudistajana. Strategisia painopistealueita ovat asiakas keskiössä -toimintamallin tuominen kaikkeen toimintaan ja yhteishankintojen tarjoaman kehittäminen sekä innovatiivisten ja vastuullisten julkisten hankintojen muutosagenttina toimiminen hyödyntäen moderneja digitaalisia ratkaisuja. Työntekijöille yhtiö haluaa tarjota joustavia ja tehokkaita työnteon muotoja mahdollistaen jatkuvan osaamisen kehittämisen.

Hansel on vahvasti mukana valtiovarainministeriön johtamassa Valtion hankintojen digitalisointi -toteutusohjelmassa (Handi). Tämän hankkeen alaisuudessa Hansel jatkoi hankintadatapalvelujen kehittämistä ja julkaisi syyskuussa valtion ostolaskuaineistoa avoimena datana ja Tutkihankintoja.fi -palveluna. Palvelun ulkopuolelle on kuitenkin jätetty puolustusministeriön hallinnonala ja eräitä muita erityisesti turvallisuuteen liittyviä yksiköitä. Lisäksi Hansel tuotti virastoille hankintojen suunnitteluun liittyvän verkkopalvelun, jossa valtion kilpailutuskalenteri näkyy toimittajille. Viranomaistietojen automaattisen tarkastuksen työkalu eNest avattiin virastojen käyttöön vuonna 2017.

Uusi hankintalainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Hankintalakiuudistuksen tavoitteena oli yksinkertaistaa hankintamenettelyjä ja tehostaa julkisten varojen käyttöä, parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin sekä edistää vastuullisuuteen sekä innovatiivisuuteen liittyviä näkökohtia hankinnoissa.

Uusi hankintalaki on tuonut jonkun verran joustavuutta hankintamenettelyihin.

Uusi hankintalaki on tuonut jonkun verran joustavuutta hankintamenettelyihin, kuten mahdollisuuden täsmentää ja tarkentaa tarjouksia sekä dynaamisen hankintajärjestelmän ja neuvottelumenettelyjen käytön helpottamisen. Toisaalta esimerkiksi ESPD-lomakkeiden käyttäminen sekä rikosrekisteriotteiden tarkastaminen on lisännyt huomattavasti hankintayksiköiden ja tarjoajien hallinnollista taakkaa. Uuteen hankintalakiin liittyy lisäksi eräitä käytännössä hankalia siirtymäkauden järjestelyjä, kuten puitejärjestelyjen sisäisiin kilpailutuksiin liittyvä lainvalinta. Uutta hankintalakia on vuoden 2017 loppuun menneessä sovellettu markkinaoikeudessa vain noin 30 tapauksessa, joten soveltamiskäytäntö on vielä vakiintumaton.

Hansel-lain muuttamista koskeva hallituksen esitys (HE 63/2017 vp) annettiin eduskunnalle kesäkuussa 2017. Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi Hanselin asiakaspiiriin maakunnat sekä niiden hankintayksiköt. Lakimuutos liittyy valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen. Lakiehdotuksessa esitetään myös Hanselin tehtäviin lisättäväksi hankintatiedon käsittely sekä ehdotetaan tiedonsaantioikeutta valtion hankintayksiköiden hankintatietoon. Esityksessä ehdotetaan myös Hanselille mahdollisuutta osallistua kansainvälisiin yhteishankintoihin hankintalaissa säädetyllä tavalla.

Lakiehdotusta on käsitelty eduskunnan talousvaliokunnassa. Käsittely on kuitenkin pysähtynyt odottamaan valinnanvapauslainsäädännön antamista ja maakuntalainsäädännön etenemistä eduskunnassa.

Hansel Oy:llä oli vuoden 2017 lopussa vireillä sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa että markkinaoikeudessa yksi valitus. Vuonna 2017 yhtiö sai yhden päätöksen korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Päätöksessä korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Samana vuonna yhtiö sai markkinaoikeudelta kolme päätöstä, joissa kaikissa valitus hylättiin. Lisäksi yhtiö sai vuonna 2017 markkinaoikeudelta kahteen puitejärjestelykilpailutukseen päätökset, joissa asiat jätettiin sillensä.

Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan valtioiden keskeisten yhteishankintayksiköiden yhteistyöryhmässä. Tässä ryhmässä ovat Hanselin lisäksi muun muassa seuraavat yhteishankintayksiköt: Tanskan SKI, Ruotsin Kammarkollegiet, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP. Lisäksi vuoden 2017 aikana Hansel on aloittanut vastuullisuusyhteistyön ruotsalaisen SKL Kommentuksen kanssa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Helmikuussa 2018 yhtiön johtoryhmää täydennettiin nimeämällä johtoryhmän jäseneksi digitaalisen liiketoiminnan johtaja (CDO) Mikko Saavalainen.

Vuoden 2018 alussa yhtiö sai markkinaoikeudelta päätöksen, jossa valitus hylättiin. Tästä markkinaoikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Ylös