Henkilöstö ja organisaatio

Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 31.12.2017 yhteensä 94 (75 henkilöä 31.12.2016, 76 henkilöä 31.12.2015). Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuonna 2017 oli 83 henkilöä (73 henkilöä vuonna 2016, 73 henkilöä vuonna 2015). Henkilöstömäärän lisäys johtuu yhtiön strategisesta valinnasta ryhtyä tarjoamaan uutena palveluna hankintatoimen kehittämistä mukaan lukien hankintadatan analysointi. Vuoden 2017 lopussa naisten osuus henkilöstöstä oli 52 prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 60 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 42 vuotta. Tilikauden lopussa 96 prosenttia työsuhteista oli vakituisia (100 prosenttia vuonna 2016, 97 prosenttia vuonna 2015).

64 prosentilla työntekijöistä oli ylempi korkeakoulututkinto ja 18 prosentilla alempi korkeakoulututkinto. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 13 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa 5 prosenttia. Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkioiden osalta Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Vuoden 2017 aikana yhtiöön palkattiin 28 uutta työntekijää, joista viisi määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti kymmenen työntekijää. Lähtijöistä kahdeksan irtisanoutui ja yksi jäi eläkkeelle ja yhden määräaikainen työsopimus päättyi. Irtisanoutuneiden kanssa käydään lähtöhaastattelu palautteen saamiseksi.

Vuonna 2017 strategisena painopisteenä oli asiakkuus- ja myyntikulttuurin kehittäminen.

Hanselin henkilöstön osaamisen kehittämisen strategista hanketta Hansel Akatemiaa jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Osaamiskartoituksen tulosten pohjalta rakennetun koulutusohjelman tarkoituksena on kasvattaa ja monipuolistaa yhtiön osaamispääomaa. Vuonna 2017 strategisena painopisteenä oli asiakkuus- ja myyntikulttuurin kehittäminen ja suuri osa yhtiön työntekijöistä osallistui asiakasohjautuvaa toimintakulttuuria kehittävään valmennukseen. Keskimäärin työntekijät osallistuivat viiteen koulutuspäivään vuoden aikana. Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä kartoitetaan säännöllisesti joka toinen vuosi tehtävällä työhyvinvointikyselyllä. Esimiehille järjestetään säännöllisesti koulutus- ja keskustelutilaisuuksia esimiestyöhön liittyen.

Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous

Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel noudattaa toiminnassaan vastuullisuuden periaatteita valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Vastuullisuusraportointi on vakiinnutettu osaksi yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti vastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.

Ylös