Organisaatio ja liiketoiminta

Hanselin organisaation muodostavat 94 asiantuntijan henkilökunta ja hallitus, jonka valitsee yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajana toimii Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen. Hallituksessa on viisi jäsentä, joista yksi on henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä.

Hallitus nimittää Hanselin johtoryhmän yhtiön toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä oli vuonna 2017 toimitusjohtaja mukaan lukien viisi henkilöä: toimitusjohtaja Anssi Pihkala (s. 1963), kategoriajohtaja Susanna Närvänen (s. 1963), lakiasianjohtaja Eija Kontuniemi (s. 1966), talousjohtaja Kirsi Koivusaari (s. 1966) ja asiakkuusjohtaja Petri Kalavainen (s. 1962).

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän nimittämisessä noudatetaan valtion omistajaohjauksen periaatteita, jotka varmistavat muun muassa tasa-arvon toteutumisen.

Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja Hanselin yhtiöjärjestystä. Yhtiöllä on yksi toimipiste ja se sijaitsee Helsingissä Pääpostitalossa. Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla.

Liiketoiminta

Hanselin liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen: yhteishankintoihin, kilpailutuspalveluihin sekä hankintatoimen kehittämispalveluihin. Kehittämispalvelut eriytettiin omaksi yksikökseen 1.1.2017 alkaen. Tämä on yksi yhtiön strategisista painopisteistä.

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan yhdessä ulkopuolisen riskiasiantuntijan kanssa matriisianalyysillä kerran vuodessa. Johto tunnisti vuoden 2017 kartoituksessa kaksi merkittävää riskiä, joista toinen liittyy henkilöstön saatavuushaasteeseen ja toinen julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön sekä oikeuskäytännön muutoksiin.

Yhteishankinnat

Yhteishankinnat tarkoittavat puitejärjestelyjä ja dynaamisia hankintajärjestelmiä, joiden kautta Hanselin asiakkaat voivat hankkia tuotteita ja palveluita. Yhteishankinnoissa sovitaan yleiset hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hankinnan kohde, hinnat sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet. Käyttämällä Hanselin sopimusta asiakas voi varmentaa hankinnan lainmukaisuuden ja helpottaa sopimus- ja toimittajahallintaa. Hansel tarkastaa yhteishankinnoissa toimittajien soveltuvuuden ja valvoo myös sopimuskaudella toimittajan sopimusvelvoitteiden ja soveltuvuusehtojen noudattamista.

Säästöjä syntyy, kun tuotteita ja palveluita kilpailutetaan kerralla riittävän suurille hankintamäärille ja mahdollisimman monen asiakkaan tarpeisiin. Yhteishankinnat tuottavat valtiolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessikustannuksissa.

Hansel tukee asiakkaita yhteishankintojen sisäisissä, niin sanotuissa kevennetyissä kilpailutuksissa. Minikisa Plus -⁠palvelussa Hansel tekee räätälöidyn kevennetyn kilpailutuksen avaimet käteen -⁠periaatteella.

Kilpailutus- ja lakipalvelut

Kilpailutuspalvelut ovat tarpeen, kun hankinnan kohteesta ei ole tarjolla puitejärjestelyä tai dynaamista hankintajärjestelmää. Hanselin kilpailuttamiskonsultit ja lakimiehet ovat perehtyneet julkisiin hankintoihin, kilpailuttamiseen ja sopimusoikeuteen. Asiantuntijapalvelujen käytöllä voi varmistua siitä, että hankinnat kilpailutetaan sääntöjen mukaisesti, mahdollisimman hyvillä sopimusehdoilla sekä hinta-, laatu- ja vastuullisuustekijät huomioituna. Tämä vapauttaa asiakkaan työaikaa muihin tehtäviin, pienentää hankintayksikön riskejä ja edistää parhaiden käytäntöjen jakamista.

Hankintatoimen kehittäminen

Hankintatoimen kehittämispalvelut tukevat hankintojen tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä organisaation kykyä uudistua. Asiantuntijat tarjoavat analyysipalveluja sekä ehdotuksia ja ratkaisuja hankintojen tehokkaaseen johtamiseen ja vastuulliseen toteuttamiseen. Heillä on käytössään monipuoliset työkalut ja tietoa hankintatoimen nykytilan analysoimiseksi sekä vaikuttavuuden parantamiseksi. Kehittämisprosessit syntyvät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Organisaatio

Ylös