Rahoituslaskelma

 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–) 221 029,48 509 522,82
Oikaisut liikevoittoon (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot 52 361,23 38 756,18
Rahoitustuotot ja -kulut –17 542,34 –58 937,96
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 255 848,37 489 341,04
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys –21 634,34 2 392 493,39
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys –81 668,03 –1 265 555,67
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 152 546,00 1 616 278,76
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista –1 291,13 –16 478,74
Saadut korot liiketoiminnasta 18 833,47 75 416,70
Maksetut välittömät verot (–) –36 738,95 –74 671,69
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 133 349,39 1 600 545,03
Liiketoiminnan rahavirta (A) 133 349,39 1 600 545,03
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) –113 572,92 –73 582,66
Investointien rahavirta (B) –113 572,92 –73 582,66
Rahoituksen rahavirta:
Vakuusmaksujen palautus 0,00 819 231,71
Rahoituksen rahavirta (C) 0,00 819 231,71
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–) 19 776,47 2 346 194,08
Rahavarat tilikauden alussa 15 757 268,86 13 411 074,78
Rahavarat tilikauden lopussa 15 777 045,33 15 757 268,86
19 776,47 2 346 194,08
Ylös