Kilpailutuksiin liittyvät valitukset ja oikeuskäsittelyt

Vuoden 2017 lopussa Hanselilla oli vireillä yksi puitejärjestelykilpailutuksia koskeva juttu markkinaoikeudessa sekä yksi valitus korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Vuonna 2017 Hansel sai korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrausta koskevassa valituksessa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hansel sai lisäksi vuonna 2017 markkinaoikeudelta kaksi tulostuslaitteiden hankintaa koskevaa päätöstä, joissa valitukset hylättiin, sekä yhden päätöksen, jossa asia jäi sillensä. Hansel sai myös useampia päätöksiä, jotka koskivat tulkkausta koskevan puitejärjestelyn kilpailutusta. Markkinaoikeus jätti osan näistä valituksista sillensä ja hylkäsi yhden valituksen. Siltä osin kun valitukset hylättiin, ei Hanselin maksettavaksi tullut hyvitysmaksuja tai muita korvauksia. Niistä valituksista, jotka jätettiin sillensä, Hansel korvasi valittajien oikeudenkäyntikuluja.

Vuoden 2018 alussa markkinaoikeus hylkäsi polttonesteiden säiliötoimitusten kilpailutusta koskevan valituksen, josta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hanselilla on KHO:ssa vireillä myös toinen, tulostuslaitepalveluita koskeva juttu.

Yhtiön arvion mukaan käynnissä olevista oikeudenkäynneistä aiheutuvien taloudellisten seuraamusten todennäköisyys on pieni, mutta niiden toteutuessa seuraamusten määrä on huomattava.

Hanselin ja muiden hankintayksiköiden kannalta keskeinen oikeuskäsittelyihin liittyvä haaste liittyy juttujen pitkiin käsittelyaikoihin. Edellä mainitun sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrausta koskevan jutun käsittely kesti markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhteensä noin kolme vuotta. Pitkät käsittelyajat ja automaattinen täytäntöönpanokielto aiheuttavat kohtuutonta haittaa hankintojen toteuttamiselle ja lisäävät hankintayksiköiden kustannuksia.

Ylös