Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Arvostusperiaatteet

Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurssiin.

1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2017 samoina kuin vuonna 2016.

2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2017 2016
Palkat –5 558 198,78 –5 002 121,09
Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot –310 365,70 –294 259,00
Eläkekulut –1 071 733,06 –963 027,72
Muut henkilösivukulut –232 761,71 –282 866,37
Henkilöstökulut yhteensä –7 173 059,25 –6 542 274,18
Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot –84 561,16 –84 892,03
Henkilökunnan lukumäärä
Tilikauden lopussa 94 75
Keskimäärin tilikauden aikana 83 73
2.2 Poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmien käyttöoikeudet –17 576,35 –18 921,70
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto –34 784,88 –19 834,48
Tilikauden poistot yhteensä –52 361,23 –38 756,18
2.3 Liiketoiminnan muut kulut
Hallinnon kulut –1 651 327,06 –1 104 813,88
Toimitilakulut –619 955,57 –608 131,24
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut –640 291,55 –504 985,74
Markkinointikulut –50 942,65 –54 140,81
Matkakulut –79 181,91 –85 843,31
Edustuskulut –3 011,86 –85 819,50
Muut liiketoiminnan kulut –140 963,30 –157 520,72
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä –3 185 673,90 –2 601 255,20
2.4 Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Korkotuotot 129,48 1 315,57
Valuuttakurssivoitot 820,17 0,10
Muut tuotot arvopapereista 17 063,65 74 101,06
Rahoitustuotot yhteensä 18 013,30 75 416,73
Rahoituskulut
Korkokulut –470,87 –713,64
Valuuttakurssitappiot –0,09 –1 590,99
Muut kulut arvopapereista 0,00 –14 174,11
Rahoituskulut yhteensä –470,96 –16 478,74
2.5 Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot –8 657,32 –7 911,31
Muut palkkiot –36 150,79 –32 738,06
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä –44 808,11 –40 649,37
3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 2017 2016
3.1 Pysyvien vastaavien muutokset
Aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 449 193,46 387 410,21
Tilikauden lisäykset 33 936,76 61 783,25
Hankintameno 31.12. 483 130,22 449 193,46
Kertyneet poistot 1.1. –395 589,11 –376 667,41
Tilikauden poistot –17 576,35 –18 921,70
Kertyneet poistot 31.12. –413 165,46 –395 589,11
Tasearvo 31.12. 69 964,76 53 604,35
Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 809 899,92 798 100,51
Tilikauden lisäykset 79 636,16 11 799,41
Hankintameno 31.12. 889 536,08 809 899,92
Kertyneet poistot 1.1. –750 396,02 –730 561,54
Tilikauden poistot –34 784,88 –19 834,48
Kertyneet poistot 31.12. –785 180,90 –750 396,02
Tasearvo 31.12. 104 355,18 59 503,90
Yhtiöllä ei ole poistoeroa.
3.3 Saamiset
Matkaennakot 16 902,08 5 546,57
Muut saamiset yhteensä 16 902,08 5 546,57
3.4 Siirtosaamiset
Kulujaksotukset 136 646,12 125 641,46
Eläkevakuutusmaksusaamiset 0,00 23 540,00
Siirtosaamiset yhteensä 136 646,12 149 181,46
3.5 Rahoitusarvopaperit Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo
Muut osakkeet ja osuudet
Rahasto-osuudet 2 124 346,76 2 074 760,46
Rahoitusarvopaperit yhteensä 2 124 346,76 2 074 760,46
Markkina-arvo Markkina-arvo
Rahasto-osuudet 2 310 964,70 2 307 547,43
4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 2017 2016
4.1 Oma pääoma
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00
Osakepääoma 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 12 500 000,00 12 500 000,00
Vapaa oma pääoma
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 3 557 033,83 3 150 595,73
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 3 557 033,83 3 150 595,73
Tilikauden voitto/tappio 184 290,53 406 438,10
Vapaa oma pääoma yhteensä 3 741 324,36 3 557 033,83
Oma pääoma yhteensä 31.12. 16 241 324,36 16 057 033,83
4.2 Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtovelat
Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 889 841,77 817 580,00
Palkkavelat sosiaalikuluineen 751 803,00 670 000,00
Eläkevakuutusmaksuvelat 9 294,00 0,00
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 2 464,73 993,00
Kulujaksotukset tilikaudelle 27 860,40 51 255,85
Siirtovelat yhteensä 1 681 263,90 1 539 828,85
5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
5.1 Lähipiirin liiketoimet
Yhtiön liikevaihdosta 1 509 167,18 euroa (14,5 %) tulee budjettivaltiolta tai budjettivaltion ulkopuolisilta valtioon sidoksissa olevilta organisaatioilta asiantuntijapalveluiden myynnistä.
5.2 Vakuudet ja vastuut
Muut omat vastuut
Vuokravastuut alle vuoden 723 852,48 702 769,32
Vuokravastuut yli vuoden 0,00 732 852,40
Leasing-vastuut alle vuoden 130 033,74 111 823,06
Leasing-vastuut yli vuoden 201 556,08 41 354,14
Vakuudet ja vastuut yhteensä 1 055 442,30 1 588 798,92
Sähkön johdannaissopimukset
Markkina-arvo –3 025 636,20 –13 639 161,74
Suojatun volyymin arvo (kohde-etuus) 59 200 588,86 76 255 673,32

Valtion sähkönhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa portfolion hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli asiakkaidensa puolesta. Hanselin käyttämät vastapuolet ovat kaikki suuria toimijoita alalla ja Hansel hajauttaa portfoliota eri vastapuolille riskin pienentämiseksi. Tällä hetkellä mahdollisia vastapuolia on kuusi kappaletta. Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan täysmääräisenä edelleen Hansel-portfolioon liittyneiltä asiakkailta. Johdannaisten markkina-arvoja ei ole kirjattu taseeseen.

Valtiovarainministeriön asettama sähkönhankinnan seurantaryhmä vastaa valtion sähkönhankinnan ohjauksesta ja seurannasta ja tekee tarvittaessa valtiovarainministeriölle esityksiä sähkönhankinnan kehittämiseksi. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön edustaja ja seurantaryhmä raportoi tarpeen mukaan valtiovarainministeriön johdolle. Nykyisen seurantaryhmän toimikausi päättyy 31.12.2018.

Valtion sähkönhakinnan suojausstrategiasta päättää valtiovarainministeriö. Strategian mukaisista yksittäisistä suojaustapahtumista ja niiden ajoituksista päättää Hanselin kilpailuttama salkunhoitaja. Suojauksia on tehty suojausstrategian mukaisesti aina vuoteen 2021 asti.

5.3 Kesken olevat oikeudenkäynnit

Hansel Oy:llä oli vuoden 2017 lopussa vireillä sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa että markkinaoikeudessa yksi valitus. Vuonna 2017 yhtiö sai yhden päätöksen korkeimmasta
hallinto-oikeudesta. Päätöksessä korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Samana vuonna yhtiö sai markkinaoikeudelta kolme päätöstä, joissa kaikissa valitus hylättiin. Lisäksi yhtiö sai vuonna 2017 markkinaoikeudelta kahteen puitejärjestelykilpailutukseen päätökset, joissa asiat jätettiin sillensä. Vuoden 2018 alussa yhtiö sai markkkinaoikeudelta päätöksen, jossa valitus hylättiin. Markkinaoikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhtiön arvion mukaan käynnissä olevista oikeudenkäynneistä aiheutuvien taloudellisten seuraamusten todennäköisyys on pieni, mutta niiden toteutuessa seuraamusten määrä on huomattava.

Ylös