Sidosryhmät

Hansel haluaa edistää toiminnallaan ja sidosryhmä­yhteistyöllään hankintatoimen laadun ja vastuullisuuden kehittymistä Suomessa. Innovatiivisuuden, digitaalisaation ja kestävän kehityksen vaatimusten lisääntyessä, myös verkostomaisen toiminnan määrä kasvaa. Lainsäädännön monimutkaistuminen on puolestaan lisännyt tarvetta keskittää osaamista Hanselin kaltaiselle yksikölle, joka jakaa osaamistaan muun muassa kouluttamisen ja ohjeistusten kautta sidosryhmilleen. 

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on jatkuvaa. Sidosryhmä­kartoituksen tekemisellä on Hanselissa pitkät perinteet. Alun perin taulukko on laadittu johtoryhmän työpajassa asiakastyön tueksi, ja myöhemmin sen käyttöä on laajennettu koko liiketoiminnan kehittämiseen. Sidosryhmä­analyysiä käsitellään kerran vuodessa johtoryhmässä, ja verkostoon tehdään tarvittavat päivitykset.

Sidosryhmäanalyysi tärkeistä sidosryhmistä, joiden kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä

Sidosryhmä Odotukset ja tarpeet Hanselia kohtaan Vaikutus Hanselin liiketoimintaan Yhteistyötavat ja toimintastrategia Vastuutaho
Asiakassuhteet
Hankintayksiköt Sopimusehdoiltaan ja hinnoiltaan kokonaistaloudellisia ja laadukkaita hankintoja. Tukea sekä puitejärjestelyjen että omien hankintojen kilpailuttamiseen. Ostamisen ja hankinnan riskit minimoitu. Hankinnan helpottaminen omalle organisaatiolle, hankintatoimen kehittämisen tuentarve lisääntynyt. Erittäin suuri Toiminta perustuu vuosittain laadittavaan asiakkuussuunnitelmaan, johon kirjataan painopistealueet sekä merkittävimmät toimenpiteet asiakassuhteen kehittämiseksi. Asiakkuustiimi
Valtion palveluntarjoajat
Valtion palveluntarjoajien yhteistyöforum Synergiaetuja muussa toiminnassa Molemminpuolinen sparraus eri osa-alueilla Johdon forum, viestintä- ja markkinointiyhteistyö: esim. ValtioExpo Toimitusjohtaja, kategoriajohtaja
Senaatti-kiinteistöt Tukea tuloksellisten hankintojen ja hankintatoimen kehittämisen kautta Yhteistyö on syventynyt ja systematisoitunut Tiivis ja säännöllinen yhteistyö, kehittämispalvelut Yhteistyön kehittämispäällikkö
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tukea tuloksellisten hankintojen ja hankintatoimen kehittämisen kautta Suuri vaikutus, tärkeä ylläpitää kiinnostusta, keskeinen kumppani ICT-toimialueella Asiantuntijapalvelut ja yhteistyö valtion hankintastrategian mukaisesti: kilpailutusosaaminen Hanselilta, ICT-palveluiden konseptointi Valtorilta Asiakkuustiimi, kategoriahallinta, ICT-tiimi
HAUS Kehittämiskeskus Oy Yhteistyötä Hanselin asiakkaille tarjottavasta koulutuksesta. Hanselilaiset hankintatoimen kouluttajina. Hanselilaisten osaamisen kehittäminen Koulutussuunnittelu Esimiehet
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet Tukea liiketoimintaan tuloksellisten hankintojen ja hankintatoimen kehittämisen kautta Lisääntynyt Yhteistyöhankkeet, Handi-ohjelma ja valtionhallinnon AI-verkosto Talousjohtaja, kategoriajohtaja
Valtiokonttori Tukea tuloksellisten hankintojen ja hankintatoimen kehittämisen kautta Vaikutus lisääntynyt. Merkittävä vaikuttaja talous- ja henkilöstöhallinnon kehityksessä valtiolla. Yhteistyöhankkeet, esim. #Tietokiri Talousjohtaja, kategoriajohtaja
Maakuntien palvelukeskukset
Maakuntien Tilakeskus Oy Yhteistyökumppani maakuntien hankinnoissa Merkittävä Toiminta alkamassa; aktiivinen vuoropuhelu Asiakkuusjohtaja, kategoriajohtaja
Vimana Oy Yhteistyökumppani maakuntien hankinnoissa Merkittävä Toiminta alkamassa; aktiivinen vuoropuhelu Asiakkuusjohtaja, kategoriajohtaja
Sotedigi Oy Yhteistyökumppani maakuntien hankinnoissa Merkittävä Toiminta alkamassa; aktiivinen vuoropuhelu Asiakkuusjohtaja, kategoriajohtaja
Toimittajasuhteet
Sopimustoimittajat Tuloksekasta kaupankäyntiä valtionhallinnon organisaatioiden kanssa. Ammattitaitoisia kilpailutuksia sekä syrjimätöntä ja tasapuolista kohtelua. Lisämyyntimahdollisuuksia. Erittäin merkittävä vaikutus laadukkaiden ja vastuullisten tuotteiden tarjoajana. Toimintasuunnitelman laatiminen, toimittajayhteistyön koordinointi Kategoriahallinta
Muut toimittajat Halu lisämyynnille. Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä tämän todentaminen. Pieni vaikutus Viestintä valintaperusteista, kilpailutusten markkinointi Kategoriahallinta, asiakkuustiimi
Työntekijäsuhteet ja hallitus
Työntekijät Hyvä työnantaja, tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä Erittäin suuri Jatkuvat työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet Toimitusjohtaja
Hansel Oy:n hallitus Hyvin johdettu ja menestyvä yhtiö Suuri Osakeyhtiölain mukainen hallitusyhteistyö Toimitusjohtaja, henkilöstön edustaja
Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry (Hyry) Toimiva yhteistyö työntekijöiden ja työnantajan välillä Erittäin suuri Säännölliset tapaamiset Toimitusjohtaja
Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Aktiivinen TES:n työntekijäpuolen tulkitsija ja kehittäjä Vaikutus ja kiinnostus vähäinen Luottamusmiehen osallistuminen koulutuksiin ja luottamusmiehen aktiivinen yhteydenpito Luottamusmies, henkilöstöpäällikkö
Palvelualojen Työnantajat PALTA ry Aktiivinen TES:n työnantajapuolen tulkitsija ja kehittäjä Vaikutus ja kiinnostus vähäinen Seurataan tilannetta ja pidetään yhteyttä tarpeen mukaan Toimitusjohtaja
Omistajaohjaus ja lainsäädäntö
Omistaja Hyvin johdettu, vastuullinen ja innovatiivinen yhtiö, joka tuottaa säästöjä valtion hankintatoimeen Suuri Yhteistyöhankkeet, esim. Handi, aktiivinen näkemysten esittäminen hankintatoimen kehittämis- ja säästömahdollisuuksista Toimitusjohtaja
Kuntaosasto (VM) Maakuntauudistus Erittäin suuri vaikutus Aktiivinen yhteistoiminta Kategoriajohtaja
VM:n valtionhallinnon kehittämisosasto, konsernipolitiikka-yksikkö Vetovastuu ja osallistuminen yhteistyöhankkeisiin, hankintatoimen osaajan näkemykset Erittäin suuri vaikutus Yhteistyöhankkeet: esim. Handi Toimitusjohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö Hankintanäkökulman esittäminen lainsäädännön kehittämiseksi Erittäin suuri Osallistuminen työryhmiin, keskustelu- ja tiedotustilaisuudet Lakiasiainjohtaja
Elinkeinoelämä, järjestöt ja vastuullisuus
Toimialajärjestöt Vuoropuhelu sopimusehtojen kehittämiseksi. Haluaa varmistaa alalle kohtuulliset sopimusehdot. Kohtalainen Yhteistyön ylläpito (säännölliset tapaamiset, edustuksen ottaminen mukaan kilpailutuksiin) Kategoriahallinta
Kansalaisjärjestöt Kokemuksia ja käytännön esimerkkejä omaan toimialaan liittyen Kasvava merkitys vastuullisuuden korostuessa Yhteistyöhankkeet Vastuullisuusryhmä
Elinkeinoelämän keskusliitto EK Sopimusehtoihin vaikuttaminen, jäsenkunnan tietoisuuden lisääminen julkisista hankinnoista Kohtalainen Yhteistyön ylläpito, tapaamiset tarvittaessa Toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät Haluavat edistää erityisesti pk-sektorin asemaa Hanselin kilpailutuksissa Kohtalainen Yhteistyön tiivistäminen Toimitusjohtaja
Julkisten hankintojen yhdistys Kontakteja ja kokemusten vaihtoa alan asiantuntijaverkoston kanssa Rooli kehittymässä Pyritään aktiiviseen rooliin ja tiiviiseen yhteistyöhön Lakiasiainjohtaja
Ympäristöministeriö Kestävien hankintojen edelläkävijä Vaikutus suuri, kiinnostus vaihteleva (lainsäädäntö, EU) Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä
Suomen Ympäristökeskus SYKE Yhteistyökumppani ja asiantuntija hankinnoissa; asiakkuussuhde Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä
Motiva Tiedonvaihtoa kestävien hankintojen edistämiseksi Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä
Finnwatch Yhteistyökumppani ja asiantuntija vastuullisuusasioissa, tiedonvaihtoa kestävien hankintojen edistämiseksi Kohtalainen Yhteistyöhanke Kategoriahallinta, vastuullisuusryhmä
WWF Yhteistyökumppani ja asiantuntija vastuullisuusasioissa, tiedonvaihtoa kestävien hankintojen edistämiseksi Kohtalainen merkitys Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä
LOGY Hankinta-alan toimijoiden verkosto, julkisten hankintojen edistäminen Kohtalainen merkitys Hankintafoorumin johtoryhmä, julkisten hankintojen ja vastuullisuuden tiimit Kategoriajohtaja
Open Knowledge Finland Yhteistyökumppani ja asiantuntija avoimen tiedon edistämisessä Kohtalainen merkitys Yhteistyö tarpeen mukaan, esim. Tutkihankintoja.fi-palvelu ja hankintatiedon saaminen avoimena datana Talousjohtaja, digitaalisen liiketoiminnan johtaja
Kunta-alan toimijat
KL-Kuntahankinnat Oy Osallistujana yhteisissä projekteissa. Mahdollinen yhteistyö maakuntauudistuksessa. Merkittävä Yhteisprojektit, esim. eNest Toimitusjohtaja
Kuntaliitto Yhteisiä edunvalvontaintressejä. Mahdollinen yhteistyö maakuntauudistuksessa. Merkittävä Jatketaan yhteistyötä Toimitusjohtaja
Sote-alueen ja palvelukeskusten toimijat Yhteistyö maakuntauudistuksessa Kasvava merkitys Jatketaan yhteistyötä Kategoriajohtaja
Muut sidosryhmät
Muiden EU-maiden hankintayksiköt Yhteistyön tiivistäminen ja parhaat käytännöt, kehitysideoita Merkittävä Jatketaan yhteistyötä Toimitusjohtaja
Euroopan komissio Julkisten hankintojen kehittäminen Kasvava merkitys Työryhmät, esim. eCertis ja EXEP Toimitusjohtaja
Tiedotusvälineet Julkisiin hankintoihin liittyvän tiedon saaminen Kohtalainen Aktiivinen palvelu: juttujen ja aineistojen tarjoaminen Viestintäpäällikkö
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Yhteistyökumppani ja asiantuntija julkisissa hankinnoissa Kohtalainen Tutkimushankkeet ja osallistuminen verkostoihin Talousjohtaja
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus Yksi verkoston merkittävä toimija Merkittävä Toiminta alkamassa, aktiivinen osallistuminen osaamiskeskuksen työhön Toimitusjohtaja
HITKO eli valtiovarainministeriön hallinnonalan tietohallinnon koordinaatioryhmä Tiedonvaihto, yhteistyö Kohtalainen Säännölliset tapaamiset Digitaalisen liiketoiminnan johtaja
Turvallisten ICT-hankintojen työryhmä Tiedonvaihto tietoturvallisuuteen liittyvistä ICT-asioista Kohtalainen Säännölliset tapaamiset Asiakkuusjohtaja
Ylös