Tase

VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 69 964,76 53 604,35
69 964,76 53 604,35
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 104 355,18 59 503,90
104 355,18 59 503,90
Pysyvät vastaavat yhteensä 174 319,94 113 108,25
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 3 147 578,34 3 124 764,17
Muut saamiset 16 902,08 5 546,57
Siirtosaamiset 136 646,12 149 181,46
3 301 126,54 3 279 492,20
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet 2 124 346,76 2 074 760,46
2 124 346,76 2 074 760,46
Rahat ja pankkisaamiset 13 652 698,57 13 682 508,40
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 19 078 171,87 19 036 761,06
VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 252 491,81 19 149 869,31
VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016
Oma pääoma
Osakepääoma 12 500 000,00 12 500 000,00
Edellisten tilikausien tulos 3 557 033,83 3 150 595,73
Tilikauden voitto (tappio) 184 290,53 406 438,10
Oma pääoma yhteensä 16 241 324,36 16 057 033,83
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 825 857,07 1 119 816,85
Muut velat 504 046,41 433 189,78
Siirtovelat 1 681 263,97 1 539 828,85
3 011 167,45 3 092 835,48
Vieras pääoma yhteensä 3 011 167,45 3 092 835,48
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 252 491,81 19 149 869,31
Ylös